Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000), informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Komandos-Wrocław Spółka z o.o. z siedzibą: ul. Stargardzka 8A, 54-156 Wrocław, tel.: +48 606 396 456, adres e-mail: komandos.wroclaw102@gmail.com
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: komandos.wroclaw102@gmail.com, lub listownie na adres: Komandos-Wrocław Spółka z o.o. ul. Stargardzka 8A, 54-156 Wrocław, z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wymaganych prawem informacji w procesie realizacji zadań statutowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż wymagane przepisami prawa,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm.).
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
Dane będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostaną zebrane i przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia prawnie określonego terminu przechowywania a następnie będą komisyjnie zniszczone.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
– dostępu do nich,
– żądania ich sprostowania i uzupełnienia,
– ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
– usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania danych uzyskanych na podstawie jej zgody.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa nie podlegają żądaniu usunięcia i przeniesienia ani sprzeciwowi wobec ich przetwarzania.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Podanie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa stanowi warunek konieczny udziału w postępowaniu.
Konsekwencją braku zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie brakiem rozpatrzenia sprawy.
Odmowa podania danych osobowych nie powoduje żadnych skutków prawnych oraz nie może być podstawą roszczeń.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany poprzez opublikowanie nowej wersji w serwisie www.