Nasze szkolenia — klucz do profesjonalnej ochrony

Szkolimy najlepszych ochroniarzy we Wrocławiu


Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń zgodnych z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony – Kurs KPOF. Nasze kursy obejmują kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa dotyczących ochrony osób i mienia. Bez względu na to, czy jesteś nowym kandydatem, czy doświadczonym pracownikiem ochrony, nasza oferta szkoleń spełni Twoje potrzeby. Zdobądź niezbędne umiejętności i dokumenty, aby pracować profesjonalnie w branży ochrony.


Nasza oferta szkoleń jest idealnie dopasowana do wymagań ustawowych dotyczących wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony. Oferujemy kursy, które zapewniają kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z ochroną osób i mienia.

Dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w branży ochrony, oferujemy kursy wpisowe na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Te intensywne programy szkoleniowe dostarczają solidnych podstaw i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania tego zawodu. Nasi wykwalifikowani instruktorzy zapewnią Ci wiedzę teoretyczną, a także przeprowadzą praktyczne ćwiczenia, które pozwolą Ci opanować różne techniki ochrony i reagowania w trudnych sytuacjach.

Dla doświadczonych pracowników ochrony, którzy już posiadają świadectwo ukończenia kursu, oferujemy kursy doskonalące — DKPOF. Te szkolenia są skonstruowane tak, aby dalej rozwijać Twoje umiejętności i zapewnić aktualną wiedzę na temat zmieniających się przepisów i najlepszych praktyk w branży. Będziesz miał możliwość doskonalenia technik strzeleckich, doskonalenia umiejętności samoobrony i technik interwencyjnych oraz pogłębienia swojej wiedzy na temat obowiązujących przepisów.

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowany personel, który ma bogate doświadczenie w branży ochrony. Dbamy o to, aby nasi kursanci otrzymywali najwyższej jakości szkolenie, które zapewni im pełne przygotowanie do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony.

Wybierz nasze szkolenia, zdobądź niezbędne umiejętności i dokumenty oraz rozwijaj swoją karierę w branży ochrony.

Nasze szkolenia prowadzimy we Wrocławiu

Opanuj Sztukę Ochrony: Kursy i Szkolenia w Komandosie Wrocław

W Komandos – Wrocław wierzymy, że doskonałość w dziedzinie bezpieczeństwa jest podróżą, a nie punktem docelowym. Dlatego oferujemy szeroki wachlarz kursów i szkoleń, zaprojektowanych, aby wyposażyć Cię w wiedzę i umiejętności niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom współczesnego świata. Odkryj naszą ofertę i zacznij swoją podróż do doskonałości z nami.

Potrzebujesz więcej informacji na temat naszych szkoleń…

Aktualne szkolenia

 • Oddział:
  Warszawa
  Rekrutacja:
  31 marca, 2024
 • Oddział:
  Warszawa
  Rekrutacja:
  31 marca, 2024
 • Oddział:
  Warszawa
  Rekrutacja:
  31 marca, 2024

Informacje o szkoleniach

Program szkolenia obejmuje poniżej wymienione zagadnienia:
ogólno – prawne – 50 godzin;
ochrony osób i mienia – 100 godzin;
wyszkolenia strzeleckiego – 35 godzin;
samoobrony i technik interwencyjnych – 60 godzin.

Czas trwania kursu obejmuje 245 godzin dydaktycznych.

Forma i miejsce realizacji:
Forma: wykłady i zajęcia praktyczne
Miejsce realizacji: siedziba firmy: Wrocław, ul. Stargardzka 8A, strzelnica

Opis szkolenia
Szkolenia odbywają się w trybach:
stacjonarnym (dziennym – zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00)
lub weekendowym (zajęcia w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00)
– tryb odbycia szkolenia wybiera uczestnik w miarę wolnych miejsc.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), które uprawnia uczestnika do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 z póź.zm).
Wpisu dokonuje Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której dane dotyczą.

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:
1. Ukończenie przedmiotowego szkolenia.
2. Odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
3. Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie. 4. Ukończony 21 rok życia.

Do wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zainteresowany dołącza:
1) Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie.
2) Oświadczenie wnioskodawcy:
– o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
– o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa.
3) Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
4) Orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność psychiczną i fizyczną do pracy w charakterze pracownika ochrony fizycznej. 5) Potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 17 zł na Gminę Wrocław – nr podany na stronie WPA.

Wniosek należy wypełnić w WPA i podpisać przy osobie przyjmującej wniosek.

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony wydaje właściwy Komendant Wojewódzki Policji.
Opłatę za wydanie zaświadczenia ponosi wnioskodawca.

Zgodnie z art.38b ust.1 ustawy o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 ze zm.), kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat odbyć kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zaświadczenie o odbyciu tego kursu.
Z obowiązku odbycia kursu jest zwolniona wyłącznie osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadzącą koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności bezpośredniej ochrony fizycznej (o której mowa w art. 3 pkt. 1 wymienionej ustawy).

Kurs realizowany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U., poz. 103)

Kurs prowadzony jest wyłącznie w czasie weekendowym w wymiarze 40 godzin.

Przewidziane 40 godzin kursu obejmuje:
– 4 godziny wykładów z zakresu przepisów prawa,
– 8 godzin wykładów i zajęć praktycznych z zasad udzielania pomocy przedlekarskiej,
– 12 godzin w formie zajęć praktycznych obejmujących wyszkolenie strzeleckie,
– 16 godzin w formie zajęć praktycznych z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych,

Forma i miejsce realizacji
Forma: wykłady i zajęcia praktyczne w soboty i niedziele
Miejsce realizacji: siedziba firmy: Wrocław, ul. Stargardzka 8A lub wskazana przez Zleceniodawcę, strzelnica

Opis kursu
Kurs realizowany jest w ramach działalności oświatowej
Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1432 z póź.zm)).

Organizujemy szkolenia uprawniające do uzyskania LICENCJI DETEKTYWA. Szkolenie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2163) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1638).

W wyniku ukończenia szkolenia otrzymują Państwo zaświadczenie uprawniające do składania wniosku o wydanie licencji detektywa.

Organizujemy szkolenia w zakresie ZABEZPIECZENIA IMPREZ MASOWYCH. Szkolenie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2139) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinien spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1347).
W wyniku szkolenia zakończonego egzaminem otrzymują Państwo zaświadczenie, uprawniające do wykonywania zadań związanych z zabezpieczaniem imprez masowych.

Jak się zapisać?

Krok 1: Wybierz swój kurs

Przeglądaj naszą ofertę kursów i szkoleń związanych z ochroną. Znajdź ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom rozwojowym i celom zawodowym.

Krok 2: Wypełnij i odeślij formularz

Uzupełnij formularz zgłoszeniowy, pamiętając o podaniu wszystkich wymaganych informacji. Upewnij się, że dane kontaktowe są aktualne, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w sprawie dalszych kroków.

Krok 3: Zapoznaj się z regulaminem

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, zapoznaj się z regulaminem szkolenia, dostępnym pod linkiem poniżej. Akceptacja regulaminu jest obowiązkowa dla uczestnictwa w kursie.

Po otrzymaniu Twojego formularza skontaktujemy się z Tobą, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać dalsze instrukcje dotyczące opłaty i rozpoczęcia szkolenia. Czekamy na Ciebie!